هاست اشتراکی آلمان

پلن GA
 • ۵۰ مگابایت فضا
 • ٣ گیگ پهنای باند
 • × افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ~ اکانت FTP
 • ~ پشتیبانی PHP
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
پلن GB
 • ۱۰۰ مگابایت فضا
 • ۵ گیگ پهنای باند
 • × افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ~ اکانت FTP
 • ~ پشتیبانی PHP
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
پلن GC
 • ۲۵۰ مگابایت فضا
 • ۷ گیگ پهنای باند
 • × افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ~ اکانت FTP
 • ~ پشتیبانی PHP
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
پلن GD
 • ۵۰۰ مگابایت فضا
 • ۱۰ گیگ پهنای باند
 • × افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ~ اکانت FTP
 • ~ پشتیبانی PHP
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
پلن GE
 • ۱۰۰۰ مگابایت ( ۱ گیگابایت ) فضا
 • ۱۵ گیگ پهنای باند
 • × افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ~ اکانت FTP
 • ~ پشتیبانی PHP
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
پلن GF
 • ۲۰۰۰ مگابایت ( ۲ گیگابایت ) فضا
 • ۲۵ گیگ پهنای باند
 • × افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ~ اکانت FTP
 • ~ پشتیبانی PHP
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
پلن GG
 • ۴۰۰۰ مگابایت ( ۴ گیگابایت ) فضا
 • ۵۰ گیگ پهنای باند
 • × افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ~ اکانت FTP
 • ~ پشتیبانی PHP
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
پلن GP سفارشی
 • سفارشی فضا
 • سفارشی پهنای باند
 • سفارشی افزودن دامنه
 • سفارشی تعداد ایمیل
 • سفارشی تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • سفارشی اکانت FTP
 • سفارشی پشتیبانی PHP
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
پلن WA
 • ۵۰ مگابایت فضا
 • ٣ گیگ پهنای باند
 • × افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ~ اکانت FTP
 • ~ پشتیبانی PHP
 • Cpanel x٣ کنترل پنل