هاست اشتراکی ایران

پلن IA
 • ۵۰ مگابایت فضا
 • ٣ گیگ پهنای باند
 • × افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ~ اکانت FTP
 • ~ پشتیبانی PHP
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
پلن IB
 • ۱۰۰ مگابایت فضا
 • ۵ گیگ پهنای باند
 • × افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ~ اکانت FTP
 • ~ پشتیبانی PHP
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
پلن IC
 • ۲۵۰ مگابایت فضا
 • ۷ گیگ پهنای باند
 • × افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ~ اکانت FTP
 • ~ پشتیبانی PHP
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
پلن ID
 • ۵۰۰ مگابایت فضا
 • ۱۰ گیگ پهنای باند
 • × افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ~ اکانت FTP
 • ~ پشتیبانی PHP
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
پلن IE
 • ۱۰۰۰ مگابایت ( ۱ گیگابایت ) فضا
 • ۱۵ گیگ پهنای باند
 • × افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ~ اکانت FTP
 • ~ پشتیبانی PHP
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
پلن IF
 • ۲۰۰۰ مگابایت ( ۲ گیگابایت ) فضا
 • ۲۵ گیگ پهنای باند
 • × افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ~ اکانت FTP
 • ~ پشتیبانی PHP
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
پلن IG
 • ۴۰۰۰ مگابایت ( ۴ گیگابایت ) فضا
 • ۴۵ گیگ پهنای باند
 • × افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ~ اکانت FTP
 • ~ پشتیبانی PHP
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
پلن IP سفارشی
 • سفارشی فضا
 • سفارشی پهنای باند
 • سفارشی افزودن دامنه
 • سفارشی تعداد ایمیل
 • سفارشی تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • سفارشی اکانت FTP
 • سفارشی پشتیبانی PHP
 • Cpanel x٣ کنترل پنل