هاست اشتراکی ایران

 • پلن IA

  45,000/yr
  • ۵۰ مگابایت فضا
  • ٣ گیگ پهنای باند
  • × افزودن دامنه
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • ~ اکانت FTP
  • ~ پشتیبانی PHP
  • Cpanel x٣ کنترل پنل
  سفارش دهید
 • پلن IB

  60,000/yr
  • ۱۰۰ مگابایت فضا
  • ۵ گیگ پهنای باند
  • × افزودن دامنه
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • ~ اکانت FTP
  • ~ پشتیبانی PHP
  • Cpanel x٣ کنترل پنل
  سفارش دهید
 • پلن IC

  115,000/yr
  • ۲۵۰ مگابایت فضا
  • ۷ گیگ پهنای باند
  • × افزودن دامنه
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • ~ اکانت FTP
  • ~ پشتیبانی PHP
  • Cpanel x٣ کنترل پنل
  سفارش دهید
 • پلن ID

  185,000/yr
  • ۵۰۰ مگابایت فضا
  • ۱۰ گیگ پهنای باند
  • × افزودن دامنه
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • ~ اکانت FTP
  • ~ پشتیبانی PHP
  • Cpanel x٣ کنترل پنل
  سفارش دهید
 • پلن IE

  270,000/yr
  • ۱۰۰۰ مگابایت ( ۱ گیگابایت ) فضا
  • ۱۵ گیگ پهنای باند
  • × افزودن دامنه
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • ~ اکانت FTP
  • ~ پشتیبانی PHP
  • Cpanel x٣ کنترل پنل
  سفارش دهید
 • پلن IF

  450,000/yr
  • ۲۰۰۰ مگابایت ( ۲ گیگابایت ) فضا
  • ۲۵ گیگ پهنای باند
  • × افزودن دامنه
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • ~ اکانت FTP
  • ~ پشتیبانی PHP
  • Cpanel x٣ کنترل پنل
  سفارش دهید
 • پلن IG

  560,000/yr
  • ۴۰۰۰ مگابایت ( ۴ گیگابایت ) فضا
  • ۴۵ گیگ پهنای باند
  • × افزودن دامنه
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • ~ اکانت FTP
  • ~ پشتیبانی PHP
  • Cpanel x٣ کنترل پنل
  سفارش دهید
 • پلن IP سفارشی

  0/yr
  • سفارشی فضا
  • سفارشی پهنای باند
  • سفارشی افزودن دامنه
  • سفارشی تعداد ایمیل
  • سفارشی تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • سفارشی اکانت FTP
  • سفارشی پشتیبانی PHP
  • Cpanel x٣ کنترل پنل
  سفارش دهید