هاست ویندوز

WA
 • ۵۰ مگابایت فضا
 • ٣ گیگ پهنای باند
 • × افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ~ اکانت FTP
 • ~ پشتیبانی PHP
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
پلن WC
 • ۲۰۰ مگابایت فضا
 • ۷ گیگ پهنای باند
 • × افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ~ اکانت FTP
 • ~ پشتیبانی PHP
 • ~ پشتیبانی ASP.net
 • WebsitePanelx٣ کنترل پنل
پلن WF
 • ۲۰۰۰ مگابایت ( ۲ گیگابایت ) فضا
 • ۲۵ گیگ پهنای باند
 • × افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ~ اکانت FTP
 • ~ پشتیبانی PHP
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
پلن WG
 • ۴۰۰۰ مگابایت ( ۴ گیگابایت ) فضا
 • ۵۰ گیگ پهنای باند
 • × افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ~ اکانت FTP
 • ~ پشتیبانی PHP
 • Plesk کنترل پنل
پلن WH
 • ۶۰۰۰ مگابایت ( ۶ گیگابایت ) فضا
 • ۷۵ گیگ پهنای باند
 • × افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ~ اکانت FTP
 • ~ پشتیبانی PHP
 • Plesk کنترل پنل
پلن WI
 • ۸۰۰۰ مگابایت ( ۸ گیگابایت ) فضا
 • ۱۰۰ گیگ پهنای باند
 • × افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ~ اکانت FTP
 • ~ پشتیبانی PHP
 • Plesk کنترل پنل